Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna – to szeroko rozumiana terapia dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce oraz specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia), z trudnościami w koncentracji uwagi, deficytami uwagi i pamięci. Swoim zakresem obejmuje także terapię ręki. Są to zajęcia oferowane w ramach indywidualnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które umożliwiają dziecku lepsze funkcjonowanie w klasie, nadrabianie braków lub zaległości i wyrównywanie szans edukacyjnych. Terapia pedagogiczna skierowana również do dzieci w wieku przedszkolnym przygotowujących się do szkoły (w ramach tej usługi przeprowadzane mogą być badania gotowości szkolnej) oraz dla uczniów klasy III przygotowujących się do egzaminu po pierwszym etapie edukacyjnym czyli do „trzecioteściku. 

Terapia pedagogiczna w gabinecie Ślężuś to nauka w zabawowej formie obejmująca:

  • terapię ręki mająca na celu poprawę poziomu grafomotorycznego dziecka, sprawności manualnej, zmniejszenia męczliwości podczas pisania i rysowania
  • naukę pisania, ćwiczenia poprawiające czytelność pisma
  • ćwiczenia ortograficzne
  • naukę czytania, w tym ćwiczenia czytania u dzieci, które mają trudności lub chcą podnieść tempo czytania
  • ćwiczenia słuchowe, ćwiczenie i doskonalenie słuchu fonematycznego (m.in. dzielenia wyrazów na głoski) odpowiedzialnego za umiejętność czytania
  • ćwiczenia matematyczne
  • ćwiczenia koncentracji uwagi, pamięci i spostrzegawczości, umiejętności, które są niezbędne do tego, żeby dziecko mogło się uczyć
  • ćwiczenia logicznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego oraz wyciągania wniosków
  • przygotowanie dzieci do bieżących sprawdzianów oraz do testu gotowości szkolnej oraz diagnozy po klasie III