Prowadzone terapie i konsultacje

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna – Zajęcia mające na celu: terapię zaburzeń mowy, poprawę artykulacji, rozwój funkcji językowych i słuchowych, poprawę funkcji orofacjalnych. Zajęcia są skierowane dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W gabinecie prowadzone są terapie: dyslalii, afazji, dyzartrii, jąkania, opóźnionego rozwoju mowy, zaburzeń mowy ze spektrum autyzmu.

Terapia integracji sensorycznej – W gabinecie wykonuje się diagnozę integracji sensorycznej, prowadzona jest terapia integracji sensorycznej. Możliwe są też konsultacje, w sytuacji kiedy u dziecka jakieś zachowania i trudności budzą niepokój rodziców.

Terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego – W gabinecie przeprowadzone jest badanie zaburzeń przetwarzania słuchowego, udzielane są wskazówki do dalszego postępowania w zależności od wyników badania. w trakcje zajęć indywidualnych prowadzona jest terapia dla osób z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego – CAPD.

Trening Umiejętności Społecznych – TUS – Są to zajęcia grupowe dostosowane do poziomu funkcjonowania dziecka. Mają na celu naukę odpowiednich zachowań w sytuacjach społecznych. Zajęcia skierowane są do dzieci, które mają kłopoty: w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji rówieśniczych np. ze względu na nieśmiałość, w umiejętnym rozwiązywaniu konfliktów, w radzeniu sobie z porażką, w odpowiednim wyrażaniu złości, we współpracy w grupie, w odpowiednim wyrażaniu własnych potrzeb.

Monachijska Rozwojowa Diagnostyka Rozwojowa – Badanie mające na celu określenie wieku rozwojowego dziecka od urodzenia do 6 roku życia w zakresie podstawowych elementów funkcjonowania: rozwój ruchowy, sprawność manualna, percepcja, mowa aktywna, rozumienie mowy, wiek społeczny, samodzielność, myślenie logiczne.

Terapia Ręki – W gabinecie wykonywana jest pełna diagnoza sprawdzająca jaki jest problem związany z funkcjonowaniem ręki. Terapia dostosowana jest do rodzaju trudności i obejmuje ćwiczenia motoryki dużej, koordynacji bilateralnej, ćwiczenia motoryki małej i ruchów precyzyjnych oraz samej grafomotoryki. Terapeuta dobiera ćwiczenia oraz narzędzie pisarskie i wspomagające (np. odpowiednie nakładki) do danej osoby.

Terapia pedagogiczna – Terapia pedagogiczna to specjalistyczna pomoc dziecku w pokonywaniu jego zaburzeń. Skierowana jest do osób z trudnościami w nauce, w szczególności w nauce czytania i pisania oraz ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, z trudnościami z pamięcią, koncentracją uwagi, z problemami dotyczącymi lateralizacji, przejawiających nieharmonijny rozwój, przejawiających trudności w zakresie orientacji przestrzennej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

Terapia psychologiczna – Terapia psychologiczna dla dorosłych, młodzieży i dla dzieci.

Fizjoterapia – Terapia niemowląt i dzieci z różnego rodzaju dysfunkcjami. W tym terapia metodą NDT Bobath dla dzieci.

Konsultacje dla rodziców – W gabinecie prowadzone są konsultacje dla rodziców, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące funkcjonowania dziecka. Mogą one dotyczyć: trudności rozwojowych, zaburzeń przetwarzania sensorycznego, trudności wychowawczych, trudności szkolnych lub porad rodzicielskich.

Konsultacje dla nauczycieli – Konsultacje dla nauczycieli mające na celu pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych i edukacyjnych dzieci. Doradztwo zawodowe z zakresu terapii pedagogicznej, logopedii, integracji sensorycznej, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, autyzmu.

Badanie do wykonywania zawodu – Badanie mające na celu sprawdzenie wymowy, budowę narządów artykulacyjnych, funkcje słuchowe oraz emisję głosu w celu wydania zaświadczenia o przeciwwskazaniach do wykonywania danego zawodu, np. logopedy.